دکتر مرتضی مجاهدی

پزشک و متخصص طب ایرانی

شماره نظام پزشکی: 74704

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

مرتضی مجاهدی

تحصیلات

سمت ها اجرایی

کتاب

مدارک

افتخارات